05-03-2021 - prace konserwacyjne i porządkowe

Wykonawca prowadzi prace konserwacyjne polegające na czyszczeniu studni wpadowych i osadników piaskowych. Prowadzone są prace naprawcze skarp oraz odmulanie rowów.