04-08-2017 - STWiORB i projekt wykonawczy

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Trwa weryfikacja poszczególnych tomów projektu wykonawczego.