03-03-2017 - operaty wodnoprawne

Wykonawca otrzymał pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowów drogowych, przepustów, istniejących obiektów mostowych
na rowie A-Kanale Boryszewskim, wylotów z odwodnienia układu drogowego, zbiornika retencyjnego ZB-1, zastawki żelbetowej.