02-10-2017 - udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym

W dniu 28.09.2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część I - km 4+049 - 5 +650. Obwieszczenie informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 02.10.2017 r. do 02.11.2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji. Zawiadomienie zostanie również umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązowna.