węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy)
od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km

Droga S17 poprawi połączenie pomiędzy Warszawą z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach. Dzięki bardzo dobrym cechom eksploatacyjnym, rozdzieleniu kolizyjnych rodzajów ruchu na drodze, zapewni ona duże bezpieczeństwo i komfort w ruchu pojazdów.
Realizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, na terenach gmin Wiązowna, Otwock (miasto) i Celestynów.

Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę mostów i wiaduktów, skrzyżowań. Powstaną drogi dojazdowe, chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych), oświetlenie skrzyżowań. Zostaną przebudowane i zabezpieczone urządzenia infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej.

 

Aktualności

19-09-2017 - konsultacje społeczne

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, zmierzającym do wydania uzgodnienia warunków realizacji inwestycji w ramach przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

14-09-2017 - rozpoznanie saperskie na terenach leśnych

Wykonawca otrzymał zgodę od Nadleśnictwa Celestynów na przeprowadzenie rozpoznania saperskiego na terenach leśnych
będących w ich zarządzaniu.
Zgoda dotyczy lasów leżących w liniach rozgraniczających inwestycji.
Planowany termin rozpoczęcia prac to druga połowa września 2017 r.